پرشیا کالا - ارزیابی محیط کار

ارزیابی محیط کار

نویسنده
مهندس محمد رضا سرخانزاده

محل ارائه
ماهنامه علمی و آموزشی  تدبیر
خبر گزاری فارس

چکیده
يكی از اقدامات مهم درجهت شكوفايی صنايع؛ جلوگيری از فرسودگی و توقف موقتی و يا هميشگی توليد واحدهای صنعتی دركشورهــــای درحال توسعه ارزيابی محيط كار و شرايط كــاری در واحدهای صنعتی است. امروزه باتوجه به نتايج يك ارزيابی صحيح می توان به يك محيط صنعتی آرمانی و دارای تمام شرايط و تسهيلات استاندارد روز دست يافت. اما لازمه تمام مطالب فوق درك صحيح از ارتباطات نزديك و همه جانبه بين ارزيابی صحيح محيط كار با مباحث بهره وری؛ نرخ بازدهی سرمايه؛ افزايش توان توليد مفيد و با كيفيت مطلـــــوب و درنهايت توان رقابت بين المللی است. 

عدم توجه به تسهيلات ضروری در محيط كار؛ نبود شرايط استاندارد كاری لازم؛ عدم تكاپو و تحقيق درجهت دستيابی به فناوری جديد يا ارتقای فناوری و درنهايت فرسودگی و عقب ماندگـــــی صنايع باعث افزايش هزينه های سربار ساخت و هزينه های غيرمستقيم اعم از هزينه های ناشی از حوادث شغلی؛ آسيب ديدگی نيروی انسانی؛ ضايعات مواد؛ توقف بيجا در روند توليد و تأخير در طول روند زمان توليد می شود كه نتيجه آن چيزی جز كاهش بازدهی و افزايش قيمت نهايی ساخت و توليد نيست.