پرشیا کالا - Articles

Articles

ارزیابی محیط کار

يكی از اقدامات مهم درجهت شكوفايی صنايع؛ جلوگيری از فرسودگی و توقف موقتی و يا هميشگی توليد واحدهای صنعتی دركشورهــــای درحال توسعه ارزيابی محيط كار و شرايط كــاری در واحدهای صنعتی است. امروزه باتوجه به نتايج يك ارزيابی صحيح می توان به يك محيط صنعتی آرمانی و دارای تمام شرايط و تسهيلات استاندارد روز دست يافت. اما لازمه تمام مطالب فوق درك صحيح از ارتباطات نزديك و همه جانبه بين ارزيابی صحيح محيط كار با مباحث بهره وری؛ نرخ بازدهی سرمايه؛ افزايش توان توليد مفيد و با كيفيت مطلـــــوب و درنهايت توان رقابت بين المللی است.

بررسی علل بنیادین تاخیر پروژه های حوزه انرژی

حیات اقتصادی جهان امروز بر پایه امنیت انرژی و جلوگیری از هرگونه عدم توازن و خلل در این امر استوار می باشد و چه بسا هر گونه تحریک و بی ثباتی در این امر و یا تاخیر و تعلل در بهره برداری از طرح و پروژه های این حوزه حساس منجر به تعارضات مختلف در حیطه های متعدد صنعت، اقتصاد و تجارت می شود . لذا کشور ما نیز بعنوان یکی از دارندگان عمده منابع انرژی، در تثبیت این امنیت و استراتژی ها و سیاست گذاریهای منطقه خاورمیانه و اوپک از گذشته تا کنون نقش حیاتی ایفا نموده است و هر گونه عوامل تاثر گذار در این بخش را شناسایی و ممیزی نموده و متناسب با تبعات مختلف آن نسبت به انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم می بایست بصورت مستمر اهتمام کافی مبذول گردد .

بررسی علل تاخیر پروژه های EPC در شرکت های پیمانکاری حوزه صنعت نفت

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تاخیر در بهره برداری پروژه های صنعت نفت در حوزه مناطق نفتی جنوب کشور از دیدگاه مدیران برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیران پروژه و خبرگان است. با همین رویکرد دیدگاه نمونه آماری در سال 1391 نشان داد که میانگین رتبه عوامل موثر بر تاخیر پروژه های EPC در حوزه صنعت نفت با یکدیگر برابر نمی باشد و همچنین مشخص گردید اختلاف معناداری بین پاسخ گروه های کاری نسبت به مولفه های نقدینگی پروژه، خرید کالا و سیستمهای ممیزی و کنترلی دیده نمی شود. نتایج این پژوهش، با تفاوتهایی جزئی در سایر پژوهشها نیز شناسایی شده اند که این تفاوتها عمدتا مربوط به مقاطع زمانی پژوهش، شرایط و مقررات نظام پیمانکاری کشورها، سیاستها و سطح روابط کشورها در عرصه بین الملل می باشد